Primăria Titu – ANUNȚ

primaria-titu

Consiliul Local al Oraşului Titu organizează în data de 25 martie 2014 concurs pentru ocuparea unui post de inspector, clasa I, grad profesional asistent > Compartimentul Buget, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Titu, conform prevederilor art.17 din HG nr.611/ 2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Oraşului Titu, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr.1 şi va consta în probă scrisă şi interviu.

CONDIŢII GENERALE:

– candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile art.54 din Legea nr.188/ 1999;

– proba scrisă se va desfăşura in data de 25.03.2014, ora 10, iar interviul in data de 27 martie 2014, ora 13;

– dosarele de înscriere la concurs se vor depune până la data de 14 martie 2014, între orele 8-14 la Registratura Primăriei oraşului Titu de la parter;

– informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Buget-Contabilitate, Resurse Umane tel. 0245/ 651.095, int. 17.

Dosarul de înscriere va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată Primarului oraşului Titu;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea conditiilor specifice;

d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi / sau în specialitatea studiilor;

e) cazierul judiciar;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţiile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

i) adeverinţă care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la lit. b), c) şi h) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Bibliografia pentru postul de INSPECTOR ASISTENT > Compartimentul Buget

1. Legea nr.82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Ordinul nr.1917/ 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Ordinul nr.1954/ 2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice.

4. Ordinul nr. 1792/ 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

6. Legea nr.188/ 1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

7. Legea nr.7 /2004 privind Condul de conduită al funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

8. Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

9. Ordinul Ministrului Finanţelor nr.2861/ 2005 privind inventarierea patrimoniului.

10. Decretul nr.209/ 1976 privind regulamentul operaţiunilor de casă.

11. Legea nr. 500/ 2002 privind finanţele publice.

12. Legea nr.356/ 2013 a bugetului de stat pe anul 2014.

13. Ordinul nr.2011/ 2013 pentru modificarea formularului ,,Cerere pentru deschiderea de credite bugetare” prevăzut în Anexa nr. 1b) la Ordinul Ministrului finanţelor nr. 1801/ 1995.

14. Ordinul 2005/ 2013 pentru aprobarea instrucţiunilor privind completarea formularului ,,Cerere pentru deschiderea de credite bugetare” aprobat prin Ordinul Ministrului finanţelor nr.1801/ 1995.

Comentarii

comentarii

Scrie un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.